Warunki współpracy

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszych Warunkach Współpracy oraz aktualnej oferty, w dniu w którym zamówienie zostało złożone.

2. Zamówienia będą realizowane pod warunkiem wpłynięcia w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem.

3. Zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu/usługi z podaniem kodu (jeśli posiada),  ilość zamówienia, uzgodnioną cenę netto, adres do faktury oraz adres, pod który towar ma zostać wysłany. Ceny przedstawione przez APeCe Sp. z o.o., są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT wysokości 23%.

4. Terminy ustalane są indywidualnie w zależności od wybranego produktu/usługi.

5. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest wpłata zaliczki stanowiącej 100% wartości zamówienia. Zaliczkę należy wpłacać w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury pro formy. Dla stałych odbiorców warunki płatności ustalane są indywidualnie.

6. Za wykonaną usługę APeCe Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT. Jeśli Klient dokona płatności w terminie późniejszym od uzgodnionego, naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.

7. Towar nieopłacony stanowi własność firmy APeCe Sp. z o.o.

8. APeCe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia, jeśli zamawiający zalega z płatnościami.

9. Znaki graficzne (logotypy), projekt graficzny:

 • W przypadku występowania logo firmy, prosimy o dostarczenie pliku graficznego logo Klienta najlepiej w formacie *.cdr, *.ai, *.eps lub ewentualnie *.tif, *.jpg, *.bmp w wielkości i rozdzielczości odpowiadającej do rodzaju projektu (poligrafia lub projekty wielkoformatowe) – min. 300 dpi.
 • W przypadku przekazania materiałów złej jakości (np. logo skopiowanego ze strony www) firma APeCe Sp. z o.o. na wyraźne, pisemne życzenie klienta wykona odpłatne zwektoryzowanie logo. Cena za opracowanie tego typu materiału uzgadniana jest indywidualnie.
 • W przypadku różnych wersji językowych Klient jest zobowiązany do przesłania tłumaczenia.
 • W oparciu o przekazane informacje, materiały, logotypy firma APeCe Sp. z o.o. opracuje projekt/projekty. Cena poszczególnych projektów jest uzgadniana indywidualnie.
 • W przypadku rezygnacji z zamówienia, klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wkład pracy grafika, wg ilości poświęconych godzin. Cena za godzinę pracy grafika wynosi 70 zł netto.
 • APeCe Sp. z o.o. jest autorem projektów graficznych wykonanych przez grafików Firmy i zastrzega sobie prawo do własności tychże projektów. Wszelkie kopiowanie projektu bądź jego części bez uzgodnienia z autorem jest niedozwolone.
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do przekazanych materiałów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. APeCe Sp. z o.o. nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Klienta. W tym zakresie odpowiedzialność APeCe Sp. z o.o. jest wyłączona zarówno wobec Klienta jak i osób trzecich.

10. Akceptacja projektu:

 • Akceptacja projektu równoznaczna jest z akceptacją wszelkich treści w nim zawartych.
 • Wszelkie zmiany wprowadzone przez klienta po zatwierdzeniu wizualizacji są odpłatne.
 • Po zaakceptowaniu powyższej wizualizacji, ewentualne poprawki lub reklamacje nie będą uwzględniane.

11. Reklamacje:

 • Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy fabrycznie lub niezgodny ze złożonym zamówieniem.
 • W przypadku reklamacji Klient musi zgłosić ją firmie APeCe Sp. z o.o. w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania towaru.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 15 dni roboczych od jej otrzymania.
 • W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu przez przewoźnika, należy zgłosić to danemu przewoźnikowi poprzez spisanie protokołu reklamacyjnego oraz poinformować firmę APeCe Sp. z o.o. o tym fakcie.

12. APeCe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych realizacji (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) na potrzeby marketingowe. APeCe Sp. z o.o. zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087). Klientowi przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.

13. Zamawiane produkty wysyłane są za pośrednictwem firm spedycyjnych. Koszt transportu pokrywa Klient. APeCe Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia towaru i opóźnienia w dostawie z winy leżącej po stronie przewoźnika. Przyjmując towar od firmy przewozowej Klient jest zobowiązany - w przypadku gdy przesyłka nosi ślady otwarcia lub uległa w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

14. Producenci zastrzegają sobie możliwość zaistnienia minimalnych różnic pomiędzy asortymentem przedstawionym na zdjęciach w katalogach, a produktami wykorzystanymi do realizacji zamówień. APeCe Sp. z o.o. nie odpowiada za różnice w kolorystyce produktów, jak również za niewielkie różnice w odcieniach w obrębie danego zamówienia.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

16. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków Współpracy będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby APeCe Sp. z o.o.